Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach została powołana przez Miejską Radę Narodową w Siedlcach uchwałą nr II/8/84 z dnia 31.07.84r. Szkoła Podstawowa nr 10 została zlokalizowana w dawnym budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Partyzantów 1 w Siedlcach. W pierwszym roku istnienia szkoła liczyła 18 oddziałów. Grono nauczycielskie składało się z 28 nauczycieli, zaś uczęszczało do niej 545 uczniów. Dyrektorem szkoły była p. Alina Przybylska. Ogromną pomoc Szkole Podstawowej nr 10 w Siedlcach zaoferowały siedleckie zakłady pracy.

 

stary budynek szkoly

Budynek szkoły przy ulicy Partyzantów

Dnia 22 maja 1986 roku Spółdzielnia Rzemieślnicza w Siedlcach staje się Zakładem Opiekuńczym szkoły. Spółdzielnia świadczy szkole wszechstronną pomoc. W przezwyciężeniu braków i potrzeb szkole niosą pomoc również i inne zakłady pracy, min. W L K S "MOSTOSTAL" w  SIEDLCACH. Finansową pomoc przy realizacji wspomnianej  inwestycji zadeklarowali także rodzice.

18.11.1986 roku odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowego pawilonu P- 2 przy ul. Kurpiowskiej na osiedlu Warszawska. W siedmiu izbach lekcyjnych podjęło naukę 9 oddziałów klas 0 - II.

Dnia 01.09.1988r., w związku przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora szkoły - pani Aliny Przybylskiej, na stanowisko Dyrektora Szkoły powołano p. Jadwigę Stasiak.

30.X.1990 roku  odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły przez biskupa Jana Mazura.

Rok szkolny 1994/95 przyniósł wiele zmian. Zorganizowano i uruchomiono pracownię komputerową, dzięki inicjatywie dyrekcji szkoły oraz dobrowolnym wpłatom rodziców.

17 lipca1995 roku to dzień przełomowy w życiu szkoły - w szkole wybucha pożar. Całkowitemu zniszczeniu ulega pawilon "B", łączący wszystkie pawilony szkolne. Ruch w szkole zostaje całkowicie sparaliżowany. Rozwiązaniem ułatwiającym przemieszczanie się uczniów w szkole było przypisanie klas na stałe do poszczególnych pawilonów, uzależnione od tygodniowego rozkładu zajęć. Od 1 września 1995 roku funkcjonowały trzy odrębne części powierzchni dydaktycznych, z odrębnymi wejściami i szatniami. Natomiast nauczyciele pracowali w bardzo trudnych warunkach. To na nich spoczywał obowiązek przemieszczania się na poszczególne lekcje. Pożar szkoły był silnym przeżyciem dla młodzieży szkolnej, wywołał wśród uczniów wiele obaw i niepokoju. Wielkim zaangażowaniem w ratowaniu mienia szkolnego wykazali się rodzice, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracyjno - usługowi. Z inicjatywy rodziców powstaje Społeczny Komitet Odbudowy Szkoły, któremu przewodniczy p. Jan Hawryluk. Komitet założył konto w Banku Spółdzielczym w Siedlcach. Głównym zadaniem S. K. O. Sz. było gromadzenie środków materialnych na wyposażenie odbudowywanego pawilonu. Po tym dramatycznym zdarzeniu, na apel Dyrekcji szkoły, S. k. O. Sz. oraz Rady Rodziców odpowiedziało pozytywnie mnóstwo ludzi dobrej woli oraz instytucje.

pozar naszej szkoly

Pożar naszej szkoły

Rok szkolny 1996/97 zrekompensował szkole wszystkie niedogodności i przeciwności losowe, związane z pożarem pawilonu. Pawilon zostaje odbudowany w rekordowym tempie (w ciągu 10-ciu miesięcy! ), w tej samej konstrukcji architektonicznej, ale inną technologią - jest to budynek murowany. Staraniem Dyrekcji oraz rodziców zrekonstruowano antenę zbiorczą, przebudowano sanitariaty w starych pomieszczeniach. Zakupiono także nowoczesną kserokopiarkę do dyspozycji nauczycieli oraz opracowano kompletną dokumentację techniczną na budowę kompleksu obiektów sportowych tj. wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni kortowej, "zielonej sali" dla dzieci młodszych, czterotorowej bieżni, skoczni w dal i wzwyż, rzutni oraz mini - stadionu sportowego.

2 maja 1997 roku wpisał się na pierwsze karty historii Szkoły Podstawowej nr 10. Tego dnia było dane społeczności tej szkoły przeżywać moment szczególnie wzniosły - nadanie imienia księżnej Aleksandry Ogińskiej oraz wręczenie sztandaru szkoły, którego fundatorami byli jak zawsze rodzice.

nadanie szkole imienia i wreczenie sztandaru

Nadanie szkole imienia i wręczenie sztandaru

W roku szkolnym 1999/2000  w związku przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora szkoły - p. Jadwigi Stasiak  na stanowisko dyrektora szkoły powołano p. Lucjana Kadeja.

Ta „zmiana kapitanów” w sterowaniu naszą szkołą zbiegła się w czasie ze zmianami ogólniejszej natury – tworzeniem  gimnazjów, które przejmowały uczniów klas VI szkół podstawowych. W naszej szkole w czerwcu 1999 roku naukę zakończyło aż 263 absolwentów (z pięciu klas „VIII” i czterech klas „VI”). Podobnie było też w roku  następnym.

Od 1.09.2001 szkoła jest typową sześcioklasową szkołą podstawową.

Od 1.09.2004 pięcioletnią kadencję w pełnieniu funkcji dyrektora szkoły rozpoczął Pan Daniel Wiszniewski.

Dzień dzisiejszy szkoły na rok szkolny 2017/2018.

Uroczyste obchody XX - lecia szkoły

Dnia 27 kwietnia 2005 roku Szkoła Podstawowa nr 10 im. Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach świętowała dwudziestolecie istnienia

 

Uroczystość rozpoczęto  Mszą św.  w kościele pod wezwanie św. Ducha

Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w kościele pod wezwanie św. Ducha

Do naszej szkoły przybyło wielu znamienitych gości.

Do naszej szkoły przybyło wielu znamienitych gości.

Dyrektor Daniel Wiszniewski, podkreślał, że

Dyrektor Daniel Wiszniewski, podkreślał, że "Dziesiątka" to przede wszystkim dobry, doświadczony zespół pedagogów.

Prezydent Siedlec, Mirosław Symanowicz mówił, że szkołę nr 10 wyróżnia brak barier architektonicznych, oraz przyjazna atmosfera.

Prezydent Siedlec, Mirosław Symanowicz mówił, że szkołę nr 10 wyróżnia brak barier architektonicznych, oraz przyjazna atmosfera.

Szczególnie ciepło witano biskupa Jana Mazura

Szczególnie ciepło witano biskupa Jana Mazura

 

 

Media

Powrót na górę