Szkolny logopeda                                                                 

                 dzieci

Danuta Sowińska, Joanna Mitrofaniuk
  Zadania szkolnego logopedy:
 • Dokonywanie diagnoz logopedycznych
 • Tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów
 • Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej
 • Prowadzenie terapii logopedycznej
 • Motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne
 • Wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy
 • Prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej
 • Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych
 • Utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem
 • Kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg)


 

Powrót na górę